Prace własne

UWAGA! Termin zgłaszania prac posterowych został wydłużony do 28.02.2020r.!

Zapraszamy do zgłaszania prac własnych na X Ogólnopolską Konferencję Dietetyki Congressus Dietetica. W tej edycji przewidziane zostały zmiany, gdyż udział w poszczególnych sesjach został ograniczony do konkretnych typów prac naukowych:

 • sesja wykładowa- prace typu case study
 • sesja posterowa- pozostałe prace naukowe (preferowane będą prace oryginalne)

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

W celu opracowania materiałów do zamieszczenia w książce abstraktów zwracamy się z prośbą o przygotowanie streszczenia w języku polskim oraz angielskim. Jednocześnie informujemy, iż poniższe specyfikacje dotyczą jedynie materiałów przeznaczonych do druku w związku z czym dopuszczalne są niewielkie odstępstwa pomiędzy materiałem złożonym do druku, a tym wygłaszanym w trakcie trwania konferencji. Specyfikacje dotyczą również uczestników sesji plakatowej. Wraz z abstraktem dopuszcza się dodatkowe przesłanie bardziej rozbudowanego opisu założeń i konkluzji pracy badawczej, a także wszelkich informacji, które mogą wpłynąć na wybór prac do wygłoszenia podczas konferencji.

TERMINARZ

28.02.2020 r.– przesłanie streszczeń przygotowanych do druku oraz ewentualnego opisu pracy na adres  e-mail: kgwozdowski@psdiet.pl

04.03.2020 r.– ogłoszenie prac i plakatów przyjętych do prezentacji podczas konferencji na stronie internetowej www.konferencjadietetyki.pl

20.03.2020 r.- przekazanie plakatów i prezentacji do wygłoszenia podczas konferencji na adres e-mail: kgwozdowski@psdiet.pl (dopuszczalne jest przesłanie plakatów z wykorzystaniem serwisu WeTransfer, prosimy wówczas o dodatkową informację mailową po przesłaniu plakatu)

28-29.03.2020 r.- wygłoszenie wykładów oraz prezentacje plakatów zgodnie z harmonogramem X Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki

WYSTĄPIENIA

Sesja wykładowa zarezerwowana jest wyłącznie dla prac typu case study. Harmonogram wystąpień szczegółowo zostanie przedstawiony w planie najpóźniej do 14 marca 2020 r. Podczas sesji wykładowej prac własnych uczestników obowiązuje czas wystąpienia 12 minut.

Po każdym wykładzie przewidziane są 3 minuty na pytania Komisji i uczestników Konferencji. Podczas sesji posterowej uczestnicy zobowiązani będą do obecności przy przygotowanych plakatach naukowych i udzielaniu odpowiedzi uczestnikom konferencji podczas wyznaczonej do tego celu przerwy.

UWAGA!

Udział w sesji prac własnych (zarówno wykładowej jak i posterowej) jest bezpłatny. Jednak wszystkie osoby chcące wziąć w niej udział są zobowiązane do wcześniejszego dokonania opłaty konferencyjnej przewidzianej dla uczestników Konferencji. Prace uczestników, którzy nie dokonali opłaty nie będą rozpatrywane.

WYBÓR PRAC WŁASNYCH

W sesji prac własnych mogą wziąć udział wszyscy chętni, niezależnie od posiadanego tytułu naukowego oraz wykształcenia. W pierwszym etapie ocena odbywa się na podstawie abstraktu i informacji dodatkowej. Następnie prace są oceniane na podstawie gotowych projektów plakatów i wystąpień. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pracy z programu na każdym etapie, jeśli zostanie wykazane rażące naruszenie dobrych praktyk przygotowywania prac naukowych.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa stanowi dodatkowy element sesji prac własnych. Każdy uczestnik oprócz abstraktu może dosłać krótki opis oraz dodatkowe informacje, które mają charakter nieobowiązkowy. Celem informacji jest pomoc Komisji w wyborze najlepszych prac do prezentacji podczas Konferencji. Szczególnie zachęcamy do opisania innowacyjnego aspektu pracy, momentów krytycznych oraz znaczenia opisywanego problemu dla wykorzystania praktycznego. Jednocześnie informujemy, że prace bez Informacji dodatkowej będą oceniane tym samym trybem. Tekst informacji dodatkowej nie powinien mieć dłuższej objętości niż 1 strona A4 (Times New Roman 12pkt, interlinia 1,15).

KRYTERIA OCENY

Prace własne będą oceniane na etapie naboru oraz podczas samej Konferencji pod kątem:

 • oryginalności opisywanego problemu;
 • zastosowanych metod badawczych lub doboru źródeł;
 • poziomu merytorycznego;
 • stylu i poprawności językowej
 • aktualności problemu badawczego lub opisywanego tematu;
 • znaczenia omawianego problemu dla praktyki dietetyka;
 • ogólnej atrakcyjności prezentacji/plakatu.

Na różnych etapach, oceny mogą dokonywać różne składy Komisji.

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA STRESZCZEŃ DO DRUKU

Streszczenia do publikacji w książce abstraktów powinny spełniać następujące parametry z uwzględnieniem przedstawionego poniżej układu:

Tytuł wystąpienia

(Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 12 pkt; Efekty: pogrubienie; Akapit: Wyjustowany;

Interlinia: 1,5)

Pierwszy autor1, Drugi autor2

(Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 11 pkt; Efekty: brak; Akapit: Wyjustowany; Interlinia 1,5)

1Afiliacje
2Afiliacje

(Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 10 pkt; Efekty: kursywa; Akapit: Wyjustowany; Odstępy: Po: 12 pkt.)

Słowa kluczowe: (maksymalnie 8 słów)

(Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 10 pkt.; Efekty: pogrubienie; Akapit: Wyjustowany; Odstępy: Przed: 6 pkt.; Po: 12 pkt.)

Treść streszczenia

Cały artykuł napisany i zapisany w formacie „.doc” lub „.docx”, w formacie strony A4. Każda z wersji językowych streszczenia powinna zawierać nie więcej niż 1750 znaków (ze spacjami) i mieścić się na 2/3 strony A4. (Czcionka: TIMES NEW ROMAN; Wielkość: 10 pkt, marginesy – lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm, górny – 2,5 cm, dolny – 3 cm, stopka 2 cm; Efekty: brak; Akapit: Wyjustowany; Odstępy: Przed i Po: 6 pkt.; Interlinia 1,15) Pliki zawierające streszczenia należy nazwać w następujący sposób:

Imię_Nazwisko_XOKD.docx

W przypadku prac indywidualnie zgłaszanych przez uczestników, nie zastosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować odrzuceniem streszczenia bez wzywania autora do poprawek i uzupełnień. 

UWAGA!

Prosimy o przesłanie dwóch wersji językowych streszczeń polskiej i angielskiej. Każda wersja językowa powinna zawierać wszystkie elementy w odpowiednim języku (w tym tytuł, afiliacje i słowa kluczowe).  

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA PLAKATÓW NAUKOWYCH

Forma graficzna i układ informacji jest inwencją własną autora/autorów plakatu naukowego. Autorzy powinni zachować parametry jak poniżej:

 • Format plakatu A0 (841×1189 mm) w układzie pionowym, wersja elektroniczna w pliku PDF;
 • Kolorystyka CMYK (bez kolorów RGB);
 • Rysunki, wykresy, fotografie muszą być w rozdzielczości, co najmniej 150 dpi.
 • Podpisy pod rysunkami w języku polskim lub angielskim (minimalna wysokość czcionki 16 pkt).

Ponadto na plakacie powinny znaleźć się następujące informacje:

Autorzy (minimalna wysokość czcionki 27pkt) – imię, nazwisko, afiliacja, kontakt e-mail.

 • Tytuł referatu (minimalna wysokość czcionki 40 pkt);
 • Tekst referatu (minimalna wysokość czcionki 20 pkt);
 • Informacja o konferencji, na którą został przygotowany plakat (minimalna wysokość czcionki 27 pkt).

Plakat należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres: kgwozdowski@psdiet.pl

Poster, powinien umożliwiać samodzielne (bez pomocy autora) zapoznanie się z prezentowanym materiałem, dlatego powinien zawierać tylko najważniejsze informacje. Ilustracje i tekst powinny być czytelne z odległości ok. 1,5 – 2 metrów, dlatego należy zadbać o odpowiedni krój i wielkość czcionki, a także dobór barw. Każda ilustracja, rycina oraz tabela musi być opatrzona podpisem. Na posterze należy również uwzględnić najważniejsze pozycje bibliograficzne.

Pliki zawierające z plakatami należy nazwać w następujący sposób: Imię_Nazwisko_XOKD.pdf

UWAGA!

Dopuszcza się dwie wersje językowe posteru: polską i/lub angielską.

Druk plakatu leży po stronie uczestnika.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przygotowaniem materiału do druku prosimy o kontakt: kgwozdowski@psdiet.pl

Podziel się: