Regulamin

Regulamin

X Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica – ONLINE

 1.
Postanowienia ogólne

 1. X Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica, zwana w dalszej części Regulaminu Wydarzeniem, odbywa się w terminie i formie wskazanym przez Fundację Centrum Inicjatyw Zdrowotnych, zwanym w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Centrum Inicjatyw Zdrowotnych z siedzibą w Łodzi przy ul. Turoszowskiej 8/25, 91-025, REGON: 360002827, NIP: 9471984489, KRS:  0000529567, a współorganizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Dietetyków. z siedzibą w Łodzi (ul. Piotrkowska 67/18, 90-422 Łódź).
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Uczestnikami Wydarzenia mogą być dietetycy, specjaliści do sp. żywienia, studenci kierunków medycznych, lekarze, a także wszystkie osoby zainteresowane omawianą tematyką.
 5. W ramach Wydarzenia mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne, warsztatowe oraz wystawa firm sponsorskich. Wykłady sponsorowane, Organizator zobowiązuje się wyodrębnić w osobnej sesji.
 6. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem: www.konferencjadietetyki.pl. Rejestracja i płatności dostępne są na stronie www.konferencjadietetyki.konfeo.com. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia transmisji online z konferencji za pośrednictwem innych serwisów internetowych.

2.
Uczestnictwo w Wydarzeniu

 1. Warunkami uczestnictwa w Wydarzeniu są:
  a) Zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej.
  b) Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.
  Opłatę za udział w należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Jedyną dostępną bramką płatności jest Przelewy24.
 2. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba, która wykupi możliwość oglądania transmisji online z konferencji za pośrednictwem serwisu www.konferencjadietetyki.konfeo.com oraz dokonała przelewem opłaty przewidzianej dla uczestnika.
 3. Uczestnikiem, który wygłasza prezentacje własną, jest osoba, która uczestniczy w sesji naukowo-dydaktycznej, edukacyjnej lub warsztatowej z prezentacją własnego autorstwa, zakwalifikowaną przez stosowny Komitet, o czym będzie poinformowana przez Organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia. Ponadto muszą zostać spełnione warunki określone w punkcie 4.
 4. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora.

3.
Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu

 1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Wydarzeniu powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana za pomocą poczty elektronicznej (skan rezygnacji z własnoręcznym podpisem) na adres: konferencja@psdiet.pl
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu powinna zawierać następujące dane:
  – imię, nazwisko wnioskodawcy;
  – adres korespondencyjny;
  – numer kontaktowy;
  – adres e-mail,
  – imię i nazwisko uczestnika/uczestników;
  – numer konta bankowego, na który ma zostać wykonany zwrot opłaty.
 3. Oficjalna Rezygnacja powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Wnioskodawcę.
 4. Po otrzymaniu oficjalnej rezygnacji Uczestnika wraz z danymi do przelewu Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania zwrotu opłaty konferencyjnej w ciągu 30 dni od daty dostarczenia ww. rezygnacji.
 5. Jeżeli Uczestnik złoży rezygnację później niż 14 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia, Organizator ma prawo zatrzymać całą wielkość opłaty za udział w Wydarzeniu.

4.
Opłaty

 1. Płatnikiem (adresatem rachunku) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Wydarzeniu.
 2. Brak uregulowania należności za udział w Wydarzeniu w terminie podanym przez Organizatora, upoważnia go do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 3. Stawki opłat za uczestnictwo w Wydarzeniu są zamieszczone na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem www.konferencjadietetyki.pl
 4. Z dniem 02.09.2020r. została zmieniona forma konferencji z możliwości uczestnictwa faktycznego na transmisję online, co skutkuje zmianą opłaty za udział w Wydarzeniu – obecny koszt dla wszystkich uczestników wynosi 199 zł brutto.
 5. W przypadku nadpłaty dokonanej przez Uczestników, którzy zarejestrowali się i opłacili udział w konferencji przed 02.09.2020r zostanie wykonany zwrot różnicy nadpłaty po zakończeniu konferencji w terminie najpóźniej do 11 listopada 2020r.
 6. W celu otrzymania nadpłaty Uczestnik zobowiązany jest przesłać na adres
  e-mail: konferencja@psdiet.pl wniosek elektroniczny (e-mail), w którym będą zawarte następujące informacje:
  – imię, nazwisko wnioskodawcy;
  – adres korespondencyjny;
  – numer kontaktowy;
  – adres e-mail,
  – imię i nazwisko uczestnika/uczestników;
  – numer konta bankowego, na który ma zostać wykonany zwrot nadpłaty.

5.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia w formie pisemnej.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

6.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych obejmujących dane podane podczas Rejestracji jest Fundacja Centrum Inicjatyw Zdrowotnych z siedzibą w Łodzi przy ul. Turoszowskiej 8/25.
  2. Celem i podstawą przetwarzania zebranych danych osobowych jest wystawienie faktur oraz wydruk certyfikatów i/lub dyplomów oraz innych czynności związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu.
  3. Fundacja Centrum Inicjatyw Zdrowotnych informuje, iż gromadzone dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  4. Fundacja Centrum Inicjatyw Zdrowotnych wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:kontakt@fciz.pl.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności statutowej organizacji.
  6. Fundacja Centrum Inicjatyw Zdrowotnych informuje, iż w związku z przechowywaniem przez Fundację danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Wydarzeniu, przysługuje Państwu prawo do:
  a)dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b)sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c)usunięcia danych;
  d)ograniczenia przetwarzania danych;
  e)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  f)przenoszenia danych;
  g)wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  h)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Prośby dotyczące realizacji Państwa prawa do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (tylko jeśli przetwarzanie byłoby zbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania), a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego można również kierować na adres kontakt@fciz.pl.
  8. Odmowa przetwarzania danych osobowych może, w uzasadnionych przypadkach uniemożliwić uczestnictwo w wydarzeniu.

7.
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 2. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Wydarzenia.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
 7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.konferencjadietetyki.pl
 9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.konferencjadietetyki.pl

 

Podziel się: